Cách xác định chi phí hoạt động tiêu thoát nước và xử lý nước thải

Cách xác định chi phí hoạt động tiêu thoát nước và xử lý nước thải: Dưới tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hoá và sự gia tăng dân số, tài nguyên nước trong các vùng lãnh thổ ngày càng chịu áp lực càng nhiều. Hệ quả là môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Ô nhiễm nước do sản xuất công nghiệp đóng một phần lớn cho sự ô nhiễm chung, bên cạnh là ô nhiễm từ nguồn nước thải sinh hoạt.

Cách xác định chi phí hoạt động tiêu thoát nước và xử lý nước thải

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn xác định chi phí hoạt động tiêu thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1633/SXD-QLHT ngày 08/11/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn xác định chi phí hoạt động tiêu thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo Bộ Xây dựng, việc xây dựng giá dịch vụ thoát nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2018/TT-BXDngày 27/12/2018 (thay thế cho Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015) của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thoát nướcxử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định, không thực hiện theo phương pháp xác định dự toán dịch vụ công ích đô thị theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Tư vấn cách xử lý nước ao nuôi cá bị ô nhiễm chống chết hàng loạt 2

Ngoài ra, đối với trường hợp nêu tại Văn bản số 1633/SXD-QLHT, sau khi được Bộ Xây dựng cho ý kiến về các định mức kinh tế – kỹ thuật của các công tác duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đặc thù, các định mức còn thiếu trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh làm căn cứ xác định giá dịch vụ thoát nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD. Lưu ý trường hợp hợp đồng dịch vụ thoát nước đã được ký kết và thực hiện trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 13/2018/TT-BXD, thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Đối với trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng giá dịch vụ thoát nước, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam có thể tham mưu, báo cáo UBND tỉnh thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để lập phương án giá dịch vụ thoát nước hoặc gửi ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Xử lý nước thải đang là vấn đề chung của toàn xã hội nói chung, của các ngành công nghiệp nói riêng. Ngày nay các cơ quan thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường đang thực hiện gắt gao các phương pháp nhằm ngăn chặn tối đa các chất thải do sản xuất gây ra.

Related Posts